dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK

Katedra Prawa Cywilnego, Centrum Studiów Kosmicznych, Akademia Leona Koźmińskiego

Przewodnicząca Rady Naukowej 

Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń kosmicznych. Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Jej najnowsza książka dotyczy „Ubezpieczeń kosmicznych. Międzynarodowych aspektów prawnych” (Kluwer Law International, 2017). Obecnie prowadzi badania nad zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami przedsięwzięć w zakresie serwisowania na orbicie. Częsty prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz kierownik studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość w przemyśle kosmicznym”.

prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Opublikował ponad sto pięćdziesiąt prac naukowych, w tym około pięćdziesięciu książek, a w tematyce prawa kosmicznego m.in. „Nowa cywilizacja kosmiczna. Satelity w służbie Ziemi” (red. Z. Brodecki, K. Malinowska, M. Polkowska) oraz „Per mare ad astra – space technology, governance and law” (red. E. Wittbrodt, Z. Brodecki, M. Nyka). Wśród tych prac jest wiele publikacji w języku angielskim i francuskim. Od początku swojej kariery naukowej prowadził badania interdyscyplinarne, czego wyrazem było uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych z prawa karnego i stopnia doktora habilitowanego z prawa morskiego. Przedmiotem badań jest obecnie prawo kosmiczne i prawo sztucznej inteligencji. Na uwagę zasługuje zredagowanie serii ośmiu tomów Aquis Communautairei tryptyku „Europa sędziów”, „Europa urzędników” i „Europa przedsiębiorców”.

 dr hab. Marek Grzybowski, prof. UM

Uniwersytet Morski w Gdyni

Autor 150 publikacji według researchgate, oraz autor i edytor 14 książek i raportów, prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, wiceprezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego,  dyrektor ds. edycji w czasopismach „Internet Manager” oraz „Knowlegde Transfer”, uczestniczył w 90 konferencjach naukowych.

dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. AszWoj

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji, Akademia Sztuki Wojennej

Prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim m.in. z zakresu prawo międzynarodowe, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo lotnicze i kosmiczne. W latach 2013-2016 wybrana, jako pierwszy w historii Polski członek Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ONZ, stały reprezentant Polski i grupy środkowoeuropejskiej CERG (Central European Rotation Group); pełniła funkcję przedstawiciela Polski na wielu konferencjach dyplomatycznych. Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych (w tym Uniwersytetu McGill w Kanadzie, de Paul w Chicago, ENAC w Tuluzie, czy University, City of London). Członek Komisji Nauk Kosmicznych PAN oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS. Prelegent i moderator szeregu konferencji lotniczych i kosmicznych. Kierownik grantu MON: „Wyzwania polityki bezpieczeństwa kosmicznego na świecie a narodowy i europejski system SSA, w kontekście ewolucji środowiska kosmicznego”.

dr hab. Mariusz Szyrski, prof. UKSW

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Obecnie sprawuje także funkcję Prodziekana na tym Wydziale. Doktorat obronił na podstawie rozprawy pt. „Kierownictwo w samorządzie terytorialnym. Analiza administracyjnoprawna”. Dwukrotnie przebywał na Uniwersytecie w Osnabrueck w Niemczech w ramach programu Erasmus dla pracowników naukowych. W latach 2014-2016 kierownik projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach wyjazdów studyjnych związanych z polityką energetyczną brał udział w spotkaniach naukowo-badawczych w Szwecji, Finlandii, Norwegii oraz na Łotwie. Autor publikacji związanych  z prawem energetycznym oraz energetyką lokalną – w tym publikacji pt. Energetyka lokalna (publikacja habilitacyjna). Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa administracyjnego i gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie prawa samorządu terytorialnego oraz prawa energetycznego.

dr hab. Bartosz Smolik

Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Politolog, doktor habilitowany zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Działa również aktywnie w stowarzyszeniu Mars Society Polska, a także Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich i Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Jako politolog zajmuje się zagadnieniami z zakresu polityk kosmicznych, w tym zwłaszcza europejskiej polityki kosmicznej, bezpieczeństwa i obronności, eksploracji Marsa, Księżyca i innych ciał niebieskich. Osobnym przedmiotem jego zainteresowań jest również polski sektor kosmiczny. Jest współorganizatorem cyklów konferencji dotyczącej europejskiej polityki kosmicznej i eksploracji Marsa, a także czynnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych i branżowych.

Poza obszarem polityk kosmicznych jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół zagadnień związanych z myślą polityczną i przywództwem politycznym, zwłaszcza w Chinach kontynentalnych. Prywatnie wraz z dwoma kilkuletnimi synkami przejawia zainteresowanie kolejnictwem i motoryzacją.

ppłk dr inż. Radosław Bielawski 

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych. Doktor nauk technicznych. Pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa oraz kierownika katedry Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Były redaktor naczelny czasopisma naukowego „Security and Defence Quarterly” (ISSN: 2300-8741), a obecnie redaktor naczelny czasopisma naukowego „Nauki o Obronności” (ISSN: 2450-6869). Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Autor kilku monografii naukowych, prac naukowo-badawczych oraz ponad 30 artykułów naukowych z zakresu bezpieczeństwa. Obszary zainteresowania naukowego to: przestrzeń powietrzna i kosmiczna, cyberbezpieczeństwo.

dr Damian M. Bielicki

Department of Law, Faculty of Business and Social Sciences, School of Law, Social and Behavioural Sciences

Dyrektor Grupy Badawczej ‘Law, Technology and Society’ na Uniwersytecie Kingston w Londynie. Założyciel Centrum Prawa Kosmicznego.

Wykładowca prawa kosmicznego na Birkbeck University of London. Dr Bielicki jest ponadto członkiem Międzynarodowego Instytutu Prawa Kosmicznego, Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego w Paryżu, oraz Brytyjskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

dr Paweł Chyc

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni

Członek-założyciel Komisji Nauk Kosmicznych oddział PAN w Gdańsku oraz członek Komisji Prawa Morskiego oddział PAN w Gdańsku. Od roku 2018 prowadzi aktywne prace naukowe w ramach Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego – Baltic Sea & Space Cluster (BSSC). Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych. Dotychczasowe badania naukowe związane były z Prawem Międzynarodowym Publicznym (w szczególności z Prawem Morza oraz Prawem Kosmicznym), Prawem Unii Europejskiej oraz z Prawem Własności Intelektualnej. Autor wielu publikacji.

dr Anna Hurova

Pracownik naukowy Międzynarodowego Centrum Prawa Kosmicznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Uczestniczyła we wsparciu prawnym projektu UE „LEOSWEEP” poświęconego aktywnemu usuwaniu śmieci. Anna Hurova była zaproszonym badaczem w Centrum Interdyscyplinarnych Badań w zakresie Prawa Ochrony Środowiska, Planowania i Rozwoju Miast (Francja, 2018) oraz w UNIDROIT (Włochy, 2020). Pracuje w LIENSs (CNRS) (Francja, 2022-2024) nad grywalizacją działalności kosmicznej. A. Hurova jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Prawa Kosmicznego oraz Stowarzyszenia Moon Village i Rady Młodzieży Kosmicznej Ukrainy. Tematy badawcze to śmieci kosmiczne, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo, grywalizacja itp.

dr Inesa Kostenko

Instytut Badawczy Budowy Państwa i Samorządu Lokalnego Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy, stypendystka Uniwersytetu w Leicester (Wielka Brytania) w ramach programu stypendialnego Akademii Brytyjskiej

Reprezentuje Ukraińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw i Organizacji Zaawansowanych Technologii „KOSMOS” w Wielkiej Brytanii. Pełni funkcję współprzewodniczącej grupy badawczej CELI (Centre for European Law and Internationalisation) ds. prawa i polityki kosmicznej na Uniwersytecie w Leicester oraz współprzewodniczącej tematu badawczego Space Environment w Institute for Space w Space Park Leicester. Wykłada moduły międzynarodowego prawa kosmicznego i komercjalizacji przestrzeni kosmicznej na kursach LLM na Uniwersytecie w Leicester.
Jej badania koncentrują się na administracji publicznej i odpowiedzialnej komercjalizacji w przestrzeni kosmicznej, z naciskiem na prawa człowieka i globalną etykę. Zajmuje się również bezpieczeństwem kosmicznym, ochroną i zrównoważonym rozwojem środowiska.

 

dr Daniel Kucharski

Uniwersytet Texas w Austin, USA

Pracownik naukowy Uniwersytetu Texasu w Austin, USA, gdzie zajmuje się pomiarami, analizą i modelowaniem dynamiki sztucznych obiektów kosmicznych włączając aktywne i nieaktywne satelity Ziemi.
Karierę naukową rozpoczął w Centrum Badań Kosmicznych PAN (Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu) pod opieką prof. dr hab. S. Schillaka, a późnej kontynuował m.in. w Instytucie Badań Kosmicznych Austriackiej Akademii Nauk, Instytucie Astronomii i Nauk Kosmicznych Korei Południowej oraz Centrum Badań Środowiska Kosmicznego w Australii.
Autor publikacji naukowych na temat pomiaru dynamiki i charakteryzacji cyklu życia obiektów kosmicznych metodami laserowymi i fotometrycznymi o wysokich częstotliwościach próbkowania i czułości pojedynczych fotonów.
https://orcid.org/0000-0002-7935-7138

dr János Ede Szilágy

Instytut Prawa Porównawczego Ferenca Mádla, dyrektorem ds. strategii Akademii Środkowoeuropejskiej, Profesor i kierownik Katedry Prawa Rolnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Miszkolcu

Jest profesorem-założycielem Central European Professors’ Network oraz Central European Junior Programme, a także profesorem-współzałożycielem CEA Publishing i jej licznych powiązanych serii książkowych. Ponadto zajmuje stanowiska w kilku organizacjach akademickich, w tym w Europejskiej Organizacji Prawa Publicznego i Europejskiej Radzie Prawa Rolnego. Jest redaktorem naczelnym czasopism „Central European Journal of Comparative Law”, „Journal of Agricultural and Environmental Law”, a także „Law, Identity and Values”. Jest redaktorem naczelnym serii książek „Studies of the Central European Professors’ Network”, „Legal Studies on Central Europe” oraz „Studies of the Ferenc Mádl Institute”

dr Qingmei Wen

Qinghai Nationalities University

Otrzymała tytuł Doktora Prawa (Doctor of Law) na Wydziale Prawa w Zhongnan University of Economics and Law w 2019 r.  Tematem dysertacji był „Przepadek zysków w prawie korporacyjnym oraz sposoby jego egzekwowania” („Research on the Enforcement of Corporate Disgorgement”).  W swoich badaniach głównie skupia się nad prawem cywilnym, handlowym i międzynarodowym. Odbyła także kursy na Bond University w Australii (Szkoła Prawa). Jest autorem licznych publikacji naukowych, które zostały opublikowane w wiodących czasopismach naukowych w Chinach.

Członek honorowy Rady Naukowej

dr Krzysztof Ziołkowski

Astronom, specjalista w dziedzinie dynamiki Układu Słonecznego. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w 1968 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Emerytowany pracownik Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, był sekretarzem naukowym tego instytutu. Wykładowca astronomii na Politechnice Warszawskiej i w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie. Od 1965 r. był sekretarzem redakcji miesięcznika „Urania”, a w latach 1983-1997 jego redaktorem naczelnym. Autor wielu prac naukowych, licznych artykułów popularnonaukowych oraz broszur i opracowań związanych z astronomią i astronautyką, a także kilku książek m.in. „Bliżej komety Halleya” (1985), „Zdziwienia. Wszechświat ludzi o długich oczach” (2006), „Poza Ziemię… Historia lotów międzyplanetarnych”  (2017). Członek Międzynarodowej Unii Astronomicznej oraz członek honorowy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.