Wydawca

Instytut Metropolitalny, działając na podstawie uchwały z dnia 11 listopada 2020 r., powołał program pt.: „Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym”, którego realizacji służyć będą różnorodne przedsięwzięcia i projekty, w tym periodyk naukowy
o jednakowym tytule. IM, będąc wydawcą periodyku, tworzy sieć współpracy naukowej oraz eksperckiej, która współrealizuje przedmiotowe zadanie na zasadzie partnerskiej. Partnerstwo współtworzą:
 • Instytut Metropolitalny;
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni;
 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny;

Periodyk

Ambicją Partnerstwa jest stworzenie periodyku naukowego, który w perspektywie 2-3 lat uzyska status czasopisma punktowanego. W tym celu przyjęto następujące założenia:

 • periodyk będzie wydawany w formie elektronicznej (strona internetowa, pliki PDF oraz bazy naukowe) – nie wyklucza się jednak formy papierowej jako uzupełniającej;
 • periodyk będzie kwartalnikiem – wydawanie czasopisma rzadziej jest niekorzystne 
  z pozycji oceny i potencjalnej punktacji;
 • periodyk opierać się będzie na otwartej licencji, a więc będzie powszechny oraz nieodpłatny w dostępie;
 • periodyk będzie się składał z kilku działów, tj.: (1) wywiady, (2) artykuły naukowe, (3) komunikaty, (4) przegląd literatury (zwłaszcza książek i prac dyplomowych).

Przedmiot

Na łamach periodyku publikowane będą artykułu naukowe z dziedziny nauk społecznych, z następujących dyscyplin: nauki prawne (jako dyscyplina podstawowa), nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, a także nauki ekonomiczne. Periodyk ma za cel zgłębienie problemów wynikających z działalności człowieka w przestrzeni kosmicznej. Jako priorytetowe, choć nie wyłączne, przyjmuje się zagadnienia mające związek z:

 • delimitacją przestrzeni kosmicznej;
 • historią odkryć kosmicznych;
 • stosunkami międzynarodowymi w przestrzeni kosmicznej;
 • wojną i wojskowością w przestrzeni kosmicznej;
 • bezpieczeństwem kosmicznym;
 • gospodarką w przestrzeni kosmicznej (transport, turystyka, górnictwo, energetyka);
 • zarządzaniem ruchem w przestrzeni kosmicznej;
 • ustrojem i zadaniami administracji publicznej w przestrzeni kosmicznej
 • współpracą publiczno-prywatną w przestrzeni kosmicznej;
 • rozwojem prawa kosmicznego – w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
 • prawem nowych technologii (w tym sztucznej inteligencji);
 • prawem własności intelektualnej.

Organizacja

Periodykiem zarządzają dwa organy:

Redakcja to organ zarządczy, wykonujący zadania organizacyjne, techniczne, finansowe oraz promocyjne.

Rada Naukowa to organ merytoryczny i programowy, składający się z uznanych naukowców i ekspertów, dbający o poziom czasopisma, recenzujący publikowane teksty oraz stanowiący o prestiżu wydawnictwa.