Badania

Fundacja Ad Astra prowadzi tzw. badania podstawowe, których celem jest pozyskiwanie nowej wiedzy o świecie. Badania podstawowe prowadzone są zarówno w ramach działalności statutowej na potrzeby własne, jak i w ramach działalności odpłatnej na zamówienie. Wyniki badań służą wzmocnieniu zasobów informacyjnych decydentów, kształtowaniu i prowadzeniu różnorodnych polityk publicznych, a także usprawnieniu wykonywania zadań publicznych przez podmioty administracji – są de facto warunkiem wszelakich działań publicznych. Ze względu na potrzeby administracji publicznej Fundacja Ad Astra prowadzi badania interdyscyplinarne przede wszystkim na obszarze takich dyscyplin naukowych jak nauka prawa, nauka administracji, nauka polityki publicznej, nauka politologii. W zależności od założeń, wyniki badań mogą mieć m.in.:

  • charakter publikacji naukowych (monografii, artykułów);

  • opracowań eksperckich (analiz, diagnoz, ekspertyz).

Fundacja Ad Astra zastrzega, że prowadzi badania podstawowe jedynie w celu zrekonstruowania prawdy obiektywnej, a więc dla zdobycia „czystej” wiedzy o fragmencie badanej rzeczywistości.

Legislacja

Fundacja Ad Astra specjalizuje się w obsłudze procesów legislacyjnych na różnych szczeblach władzy publicznej – procesu ustawodawczego, rządowego procesu legislacyjnego oraz samorządowych procesów legislacyjnych. Możliwa jest zarówno obsługa kompleksowa (od początku do końca procesu), jak i fragmentaryczna (przy określonym zagadnieniu). W szczególności w ramach przedmiotowej obsługi Fundacja Ad Astra oferuje:

  • prace przed-legislacyjne – które przygotowują do formalnych prac legislacyjnych; w ramach prac przed-legislacyjnych Fundacja Ad Astra proponuje: prowadzenie badań podstawowych, analizę dokumentów urzędowych, przegląd orzecznictwa sądowego, organizację grup fokusowych i działów kreatywnych;

  • prace legislacyjne (koncepcyjne i redakcyjne) nad projektami dokumentów – które obejmują przygotowywanie różnorodnych dokumentów, w tym: policy papers, założeń do projektów aktów normatywnych, projekty aktów normatywnych wraz z uzasadnieniami;

  • organizację dyskursu publicznego wokół prac legislacyjnych – które obejmują organizację wydarzeń pokroju: kongresy, konferencje, seminaria, debaty, wykłady, a także sporządzanie materiałów prasowych i artykułów publicystycznych;

  • reprezentację w procesie legislacyjnym – która obejmuje udział ekspertów Fundacji Ad Astra przed organami władzy publicznej w toku postępowania prawnego.

Ekspertyzy

Fundacja Ad Astra sporządza opracowania eksperckie służące do rozwiązywania określonych zagadnień praktycznych. W zależności od potrzeb opracowania mogą mieć formę: analizy, diagnozy, ekspertyzy, opinii prawnej, koncepcji, symulacji, prognozy. W założeniu każde opracowanie tego typu składa się z dwóch zasadniczych części:

  • warstwy obiektywnej – opisu stanu faktycznego i prawnego w danej sprawie, który da się odtworzyć w oparciu o różnorodne źródła wiedzy, w tym dokumenty;

  • warstwy subiektywnej – będącej wynikiem analizy krytycznej i przejawem doradztwa ekspertów Fundacji Ad Astra; warstwa subiektywna w szczególności zawiera rekomendacje i postulaty.

Szkolenia

Fundacja Ad Astra organizuje i przeprowadza szkolenia. 

Szkolenia mogą mieć różnorodną i dostosowaną do potrzeb specyfikację. Fundacja Ad Astra organizuje i przeprowadza szkolenia zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej (online). Szkolenia – w zależności od zamówienia – mogą trwać od kilku godzin, do kilku dni.