„A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne?

Mikołaj Kopernik, Przedmowa do ksiąg O obrotach

Dwie idee mają węzłowe znaczenie dla przyszłości człowieka – idea stworzenia sztucznej inteligencji oraz ciągłego przesuwania granic poznania przestrzeni kosmicznej. Dobrze widać to w kontekście drugiej z wymienionych idei. Ziemia, według aktualnej wiedzy, nie przetrwa końca „życia” Słońca. Jest to odniesienie skrajne, ponieważ ludzkość może w ogóle nie doczekać tego czasu. Niemniej jest ono wymowne, ponieważ już dziś możemy stwierdzić, że istnieje ultima thule dla bytności człowieka na Ziemi. Będzie on musiał zatem opuścić „swą kolebkę”, jak określał Ziemię Konstanty Ciołkowski, aby przetrwać. W tym wyraża się egzystencjalne dla człowieka znaczenie ciągłego przesuwania granic poznania przestrzeni kosmicznej.

Fundacja Ad Astra. Center for Space Policy and Law powstała po to, aby przyczynić się do realizacji idei przesuwania granic poznania przestrzeni kosmicznej. ​Ujęte w nazwie fundacji „dążenie ku gwiazdom (do gwiazd)” wyraża się w działaniach tworzących ją osób, ukierunkowanych na analizowanie i rozwiązywanie aktualnych problemów polityki kosmicznej (astropolityki) i prawa kosmicznego. Obszarem zainteresowania fundacji jest polski, europejski i pozaeuropejski sektor kosmiczny, w tym podejmowana w ramach wymienionych sektorów działalność o charakterze naukowym i nienaukowym (gospodarczym, komercyjnym i innym). W przedstawionym zakresie, fundacja otwarta jest na współpracę, w tym na realizację wspólnych projektów.

Szczegółowe cele fundacji Ad Astra. Center for Space Policy and Law kształtują się następująco. Fundacja:

  • prowadzi działalność badawczo-naukową, wdrożeniową, edukacyjną, popularyzatorską, oraz wydawniczą w obszarze polityki kosmicznej (astropolityki) i prawa kosmicznego;
 •  
  • bierze udział w legislacji krajowej, w tym legislacji administracyjnej dotyczącej polityki kosmicznej (astropolityki) i prawa kosmicznego;
 •  
  • współdziała z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki kosmicznej (astropolityki) i prawa kosmicznego, a także z podmiotami polskiego, europejskiego i pozaeuropejskiego sektora kosmicznego w zakresie leżącym w spektrum ich interesów i zainteresowań;
 •  
  • rozwija i promuje innowacje technologiczne w działalności organów administracji publicznej w zakresie, w jakim wiążą się one z przestrzenią kosmiczną i jej wykorzystaniem.