Zadania

Do zadań 3cSH należy w szczególności:

  1. mapowanie podmiotów działalności kosmicznej, w szczególności instytucji naukowych, centrów transferu technologii, podmiotów komercjalizujących wyniki badań oraz przedsiębiorstw wykonujących działalność kosmiczną;     
  2. networkingowanie ludzi sektora kosmicznego;
  3. prowadzenie szkoleń i doradztwo, a także programów stażowych dla studentów;
  4. wspieranie uczelni w zakresie transformowania kierunków studiów pod potrzeby nowej gospodarki;
  5.  tworzenie warunków do kooperacji biznesowej i wspieranie przedsiębiorstw kosmicznych w przystępowaniu do międzynarodowych łańcuchów dostaw;
  6. wzmacnianie transferu technologii z instytucji naukowych do sektora kosmicznego, a także z sektora kosmicznego (jako najbardziej innowacyjnego) do innych sektorów gospodarki;
  7. wspieranie administracji publicznej w zakresie wykorzystywania danych i usług satelitarnych w procesie wykonywania zadań publicznych (np. monitoringu środowiskowym, planowaniu przestrzennym, nadzorze budowlanym);
  8. zajmowanie publicznego stanowiska w sprawach polityki i legislacji kosmicznej;
  9. opracowywanie metropolitalnej politykę kosmiczną oraz programów gospodarczych.