Regulamin

Regulamin 3city Space Hub

 § 1.

Inicjatorem i liderem trójmiejskiej inicjatywy kosmicznej „3city Space Hub”, zwanej w skrócie „3cSH”, jest Instytut Metropolitalny – trójmiejski think tank specjalizujący się w politykach miejskich i metropolitalnych. Wszystkie prawa do projektu, w tym marka i logo, stanowią własność intelektualną Instytutu Metropolitalnego.

§ 2.

 1. 3cSH jest inicjatywą zrzeszająca podmioty administracji publicznej, instytucje naukowe, organizacje branżowe i przedsiębiorstwa wykonujące działalnością kosmiczną na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, zwane dalej „Uczestnikami”.
 2. Przystąpienie lub rezygnacja z udziału w 3cSH następuje w drodze pisemnej deklaracji [wzór deklaracji w zał.]. Deklarację należy doręczyć Inicjatorowi.

§ 3.

Do zadań 3cSH należy w szczególności:

 1. mapowanie podmiotów działalności kosmicznej, w szczególności instytucji naukowych, centrów transferu technologii, podmiotów komercjalizujących wyniki badań oraz przedsiębiorstw wykonujących działalność kosmiczną;      
 2. networkingowanie ludzi sektora kosmicznego;
 3. prowadzenie szkoleń i doradztwo, a także programów stażowych dla studentów;
 4. wspieranie uczelni w zakresie transformowania kierunków studiów pod potrzeby nowej gospodarki;
 5.  tworzenie warunków do kooperacji biznesowej i wspieranie przedsiębiorstw kosmicznych w przystępowaniu do międzynarodowych łańcuchów dostaw;
 6. wzmacnianie transferu technologii z instytucji naukowych do sektora kosmicznego, a także z sektora kosmicznego (jako najbardziej innowacyjnego) do innych sektorów gospodarki;
 7. wspieranie administracji publicznej w zakresie wykorzystywania danych i usług satelitarnych w procesie wykonywania zadań publicznych (np. monitoringu środowiskowym, planowaniu przestrzennym, nadzorze budowlanym);
 8.  zajmowanie publicznego stanowiska w sprawach polityki i legislacji kosmicznej;
 9. opracowywanie metropolitalnej politykę kosmiczną oraz programów gospodarczych.

§ 4.

 1.  Udział w 3cSH nie tworzy po stronie Uczestników żadnych zobowiązań prawnych lub finansowych.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie ich nazwy oraz logo na stronie internetowej 3cSH.

§ 5.

 1.  3cSH działa w formie spotkań stacjonarnych lub zdalnych, organizowanych co najmniej raz na kwartał.
 2. Pomiędzy spotkaniami Uczestnicy kontaktują się za pomocą grupy mejlowej.

Wzór oświadczenia znajduje się tutaj: LINK